خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی خوشنویسی حسن خازنی با عنوان "پس از چندین شکیبایی" در گالری احسان
گالری احسان از تاریخ 29 بهمن میزبان آثار خوشنویسی حسن خازنی با عنوان "پس از چندین شکیبایی" خواهد بود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه عکس "تهران و بناهای قدیمی"
سرکار خانم سجده مدنی در گالری احسان
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی سمیرا حاتمی با عنوان " آینه نقوش "
نمایش آثار سمیرا حاتمی در گالری احسان
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه کالیگرافی نو محسن الهیان با عنوان " او "
نمایش آثار محسن الهیان در گالری احسان
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی استاد محمد باقر(امین) اشرفیان با عنوان" شازده "
نمایش آثار استاد محمد باقر(امین) اشرفیان در گالری احسان
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه تصویرسازی شقایق جعفری جوزانی با عنوان" یک رویای کودکانه"
نمایش آثار تصویرسازی شقایق جعفری جوزانی در گالری احسان
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی فیروزه فیض آبادی با عنوان "در مسیر طبیعت"
نمایشگاه نقاشی فیروزه فیض آبادی در گالری احسان
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی نقاشی فائزه هاجری
نمایشگاه انفرادی نقاشی فائزه هاجری با عنوان " در افتد در جهان غوغا" در گالری احسان
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی گروهی رضا ملک زاده و آیدا ملک زاده با عنوان اسرار
نمایش آثار نقاشی رضا ملک زاده و آیدا ملک زاده در گالری احسان