مطالب
نمایشگاه کالیگرافی نو محسن الهیان با عنوان " او "

نمایشگاه کالیگرافی نو محسن الهیان با عنوان " او "

نمایشگاه کالیگرافی , محسن الهیان , گالری احسان
نمایش آثار محسن الهیان در گالری احسان

درسلسله بیست وهشت گانه حروف، به یک اعتبار،حرف هاء نخستین حرف ملفوظ است وحرف  واو  واپسین حرف.
ازاین رو، اسم مقدس 《هو 》مشتمل برجمیع حروف ایجادی است. امابه اعتبار دیگر،اولین حرف ملفوظ دراین سلسله، حرف همزه است که ازتقریب آن باحرف واپسین،ضمیر 《او》 پدیدمی آید. ازاین رو 《هو》و《او》هردویکی است وهریک ترجمان دیگری. ابتداقلمم 《هو》رانوشت. پس ازچندی قلم خودبه خودبه شما کشیده شدن  حرف  الف وسپس  واو شدکه تصویر  《او》ظاهروزیباگشت.《او》همه جا ،همه  نوعی برای هدایت من ظاهرمیشودکه بفهمم باید《او》باشم.
رنگهاواشکال《او》و《هو》درهمه آثار رهایی کامل وارتباط کامل با《اوی》مطلق می باشد.

"محسن الهیان"

این نمایشگاه از 3 دی ماه در گالری احسان واقع در تهران، نیاوران، اقدسیه، بلوار آجودانیه، خیابان 14شرقی، پلاک22 افتتاح می شود و تا 8 دی ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 16:30 الی 20 می باشد.

نمایشگاه کالیگرافی نو محسن الهیان با عنوان

نمایشگاه کالیگرافی نو محسن الهیان با عنوان

نمایشگاه کالیگرافی نو محسن الهیان با عنوان

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد