خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی آرزو طالبی با عنوان "نه همین لباس زیباست" در گالری نگاه
گالری نگاه از تاریخ 6 تا 20 اسفند میزبان آثار نقاشی آرزو طالبی با عنوان "نه همین لباس زیباست" خواهد بود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه گروهی به نفع «کودکان کار پویا»
برگزاری نمایشگاه گروهی به نفع «کودکان کار پویا» در گالری نگاه
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی علیرضا جوادی با عنوان"خان ِدگردیسی"
نمایش آثار چاپ دستی علیرضا جوادی در گالری نگاه