خبر 5 سال پیش
نشست ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻫﻨﺮ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻫﻨﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر نقاشان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻤﺪان در نگارخانه لاله برگذار می شود.