خبر 7 سال پیش
نگاهی به یک نمایشگاه گروهی چندرسانه‌ای
نمایشگاه ˝ سبیل˝ با دو رویکرد کیوریتوریال شکل گرفته. در رویکرد نخست، کیوریتور مجموعه، آثاری که با هدف و مفهوم بیانیه نمایشگاه تطبیق داشته‌اند و یا به نوعی در راستای آن قلمداد می‌شده‌اند را از بین آثار 6 هنرمند که درسالهای گذشته خلق شده‌اند، انتخاب نموده است.