خبر 7 سال پیش
تصاویرِ هولناکِ یک نقاش
فرانسیس بیکن؛ افراد درمانده و زجر دیده را به تصویر می‌کشید. چهره‌های او از ریخت افتاده و در حال فریاد کشیدن هستند. برخی معتقدند؛ بیکن انسان را مثل یک تکه گوشت خام به تصویر می‌کشد. جاه‌طلبی او کشیدن حیوانات از درون انسان‌ها بود.