مقاله 6 سال پیش
پست مدرنیسم در هنرمفهومی و معماری
مطالعه "خانه مادر" رابرت ونچوری و اثر "هنرمند واقعی به دنیا کمک میکند" بروس نومن
مقاله 7 سال پیش
هنرمینیمالیسم آغازگر پست مدرنیسم (بخش اول)
هنر آ بی سی (ABC)، هنر خشک و سرد، هنر طرد کننده سازه‌های اوليه و هنر اصیل از جمله رایج ترین عناوین به کاررفته برای این هنر بودند که سرانجام به هنر مینیمال بسنده شد.