مقاله 6 سال پیش
زندگینامه استاد علی اکبر صادقی (قسمت اول)
زندگینامه اساتاد علی اکبر صادقی تا به امروز از زبان خودشان
مقاله 6 سال پیش
زندگینامه استاد علی اکبر صادقی (قسمت دوم)
زندگینامه استاد علی اکبر صادقی تا به امروز از زبان خودش
مقاله 7 سال پیش
فعالیت های هنری علی اکبر صادقی از گذشته تا کنون
استاد علی اکبر صادقی از گذشته تا کنون فعالیت ها و افتخارات فراوانی داشته اند که ما در این مطلب به تمام آنها اشاره می کنیم .