تحلیل 9 ماه پیش
رنج‌ها به مقاومت بدل می‌شوند
ماکس بکمان، هنرمند اکسپرسیونیسم آلمانی تلخی و بی‌پردگی را در آثار خود بیان کرده است. این اثر را که «شب» نام دارد، در فاصله‌ی سال‌های 19 – 1918 نقاشی کرد. در این نقاشی گروهی به خانه‌ای حمله کرده‌اند و با اعضای خانواده به خشونت رفتار می‌کنند. تأثیر جنگ اول جهانی را در اثر «شب» می‌توان به آسانی دید.