تحلیل 1 سال پیش
دیکتاتوری فراگیر
آدم‌ها با طیف مختلف رنگ پوست گویی در صفی از ضرب و جرح قرار دارند و تنها نقطه‌ی سبز رنگ چشم‌بند آن‌هاست. فرناندو بوترو، نقاش مشهور کلمبیایی، ابوغریب ۴۶ را به سال ۲۰۰۵ نقاشی کرد. این اثر از مجموعه‌ی مشهور ابوغریب با تفاوت اندک در طیف رنگی پوست‌ زندانیان به فراگیری دیکتاوری در قشرهای مختلف و اقوام گوناگون اشاره دارد.