Posts
نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ با عنوان " تراوش "

نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ با عنوان " تراوش "

نمایشگاه گروهی نقاشی  , نگارخانه فرزاد
نمایش آثار نقاشی با آبرنگ در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از 19 آذر ماه در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، بلوار سجاد، سجاد 2، گلریز 2، شماره 10 افتتاح می شود و تا 23 آذر ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 17 الی 20 می باشد.

نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments