Posts
نمایشگاه پرتره به نمایشگاه گردانی مریم فرشاد

نمایشگاه پرتره به نمایشگاه گردانی مریم فرشاد

 نمایشگاه پرتره ,  گالری هفت ثمر
برگزاری نمایشگاه پرتره به نمایشگاه گردانی مریم فرشاد در گالری هفت ثمر
 پرتره نگاری از مفاهیمی است که مرزها و حدود مشخصی از آن در تعاریف آمده اما با قطعیت تمام خود را مقید به تبعیت از این تعاریف نمی بیند.
حذف یا تاکید بر ارزش های زیبایی شناختی/ بازنمایی تصویری چهره اشخاص در کنار عدم وفاداری به شبیه سازی/ نگاه روانشناختی یا تصویری مکانیکی از سوژه و بسیاری دیگر همگی موارد مشابه و در عین حال متناقضی هستند که در کنار هم خود را در مرزهای پرتره گنجانده اند. آنچه در این پروژه دارای اهمیت است اثری است که هنرمند در این فضای به ظاهر محدود از خود به جای میگذارد یا فراتر رفته و توصیفی شخصی از آن ارائه می دهد. چگونگی رویارویی هنرمندان با گرایش ها و فضاهای متفاوت و مستقل و برخورد یک باره آنها با مفهوم  پرتره بیش از هر چیز در این پروژه مورد توجه است.  نمایشگاه پرتره به نمایشگاه گردانی مریم فرشاد و با حضور هنرمندان مهسا خازنی/  آذرخش عسگری/  فواد فراهانی/  مریم فرشاد/  المیرا میرمیران/  امیر هیوند در گالری هفت ثمر برگزار می شود. این نمایشگاه از ۲۱ آبان ماه از ساعت ۴ الی ۸ بعدازظهر در گالری هفت ثمر واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره ی 8 افتتاح می شود و تا 26 آبان ماه دایر خواهد بود.

نمایشگاه پرتره به نمایشگاه گردانی مریم فرشاد

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments