Posts
نمایشگاه نقاشی های علی رازقندی با عنوان"بدون عنوان"

نمایشگاه نقاشی های علی رازقندی با عنوان"بدون عنوان"

PDF
نمایشگاه نقاشی , علی رازقندی , نگارخانه فرزاد
نمایش آثار علی رازقندی در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از 20 آبان ماه در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد. بلوار سجاد. سجاد2. گلریز 2. شماره 10 افتتاح می شود و تا 25 آبان ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 17 الی 20 می باشد.

نمایشگاه نقاشی های علی رازقندی با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments