Posts
نمایشگاه نقاشی سلمان بهرام نژاد با عنوان "خیال ایرانی , زبان جهانی"

نمایشگاه نقاشی سلمان بهرام نژاد با عنوان "خیال ایرانی , زبان جهانی"

نمایشگاه نقاشی , سلمان بهرام نژاد , گالری  متن امروز
نمایشگاه نقاشی سلمان بهرام نژاد با عنوان "خیال ایرانی , زبان جهانی" در گالری متن امروز

این نمایشگاه از30 مهر ماه در گالری  متن امروز واقع در اصفهان/خیابان آبشار اول/شماره 25  افتتاح شده است و تا 17 آبان دایر خواهد بود.

ساعات بازدید: 16الی 20 . 

گالری روزهای سه شنبه تعطیل است.

1

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments