Posts
نمايشگاه انفرادى نقاشى على مقدم حيدرى با عنوان "حمله حيدرى"

نمايشگاه انفرادى نقاشى على مقدم حيدرى با عنوان "حمله حيدرى"

نمايشگاه نقاشى,  على مقدم حيدرى , گالرى نگاه
نمايشگاه انفرادى نقاشى على مقدم حيدرى در گالرى نگاه

این نمایشگاه از جمعه ٧ آبان ماه از ساعت ١٦ تا ٢٠ در گالرى نگاه واقع در تهران، خيابان مطهرى، خيابان جم (فجر)، خيابان غفارى، شماره ٦٤ افتتاح می شود و تا چهارشنبه ٢٦ آبان ماه دایر خواهد بود.

بازديد همه روزه از ١١ تا ١٩ به جز دوشنبه ها

1

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments