Posts
مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

شبکه‌های تبدیل شده‌اند به پلت فرمهایی برای عکاسان حرفه‌ای و آماتور تا به توانند عکس‌های خود را به نمایش بگذارند.

شبکه‌های تبدیل شده‌اند به پلت فرمهایی برای عکاسان حرفه‌ای و آماتور تا به توانند عکس‌های خود را به نمایش بگذارند. تعدادی از هنرمندان برای شناخته شدن یا آشنایی مردم با تکنیک و سبک کاری آنها از این شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

ما در اینجا تعدادی از این عکس‌ها را که با موضوع اماکن متروکه برای شما عزیزان جمع آوری کرده‌ایم.(شما با کلیک بر روی اسم هنرمند به صفحه او منتقل می شوید)

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

kleiner hobbit

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Matt Emmett

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

DARKstyle Pictures

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

MGness

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Matthias Haker

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Wollex

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Eddy White

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

James Mills

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Panog

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

John Fowler

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Leon Beu

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

El Vagus

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Jay Daley

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Europe Trotter

مجموعه‌ عکسهای بسیار زیبا از اماکن متروکه

Matthias haker

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments