Posts
اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»

اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»

نمايشگاه آبرنگ , گالری فام , مرضیه رمضانی , ﮔﺎﻟﺮي ﭘُﺴﮏ ﻟﻨﺪن
دومين نمايشگاه آبرنگ «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش» برگزیدگانش را شناخت.

به گزارش «آرتیبیشن» به نقل از روابط عمومی گالری «فام»، دومين نمایشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش» که به همت گالری «فام» به مدیریت «مرضیه رمضانی» در لندن برگزار شد، با معرفی برگزیدگانش به پایان رسید.

دومین دوره این نمايشگاه نیز با موضوع درها، پنجره ها و جزئیات در معماری و بناهای قدیمی در تاریخ  9 الی14 آذر ماه  1395 (برابر با  29 نوامبر تا 4 دسامبر میلادی) در ﮔﺎﻟﺮي ﭘُﺴﮏ ﻟﻨﺪن برگزار گردید.

در این دوره استقبال هنرمندان به حدی چشمگیر بود که از هنرمندان شرکت کننده شصت هنرمند با هفتاد و شش اثر به نمایشگاه راه یافتند.

منتخبان دومين نمايشگاه آبرنگ «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش» عبارتند از:

نفر اول: آقای نادر مهذب نیا 

نفر دوم: آقای مهدی خسرویان

نفر سوم: خانمها لادن اورنگی و مریم شیجونی (مشترکاً)

ضمناً در این دوره بعنوان جایزه تشویقی اثر خانم مهیا فرحبخش توسط برگزار کنندگان نمایشگاه به جهت نگاهی نو در آبرنگ خریداری شد.

 

اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»

اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»

اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»

اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»

اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»

اولین دوره اين نمايشگاه با حضور چهل هنرمند در سال ١٣٩٤ برگزار گرديد که در نهایت، سه هنرمند (آقای مهدی خسرویان و خانمها فرانک ربانی و ریحانه اتحاد) به عنوان هنرمندان برتر برگزيده شدند. ضمناً از ﻳﮑﻲ از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ "اﺳﺘﺎد ﭘﺮوﻳﺰ اﻳﺰدﭘﻨﺎه" ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»اعلام برگزیدگان دومين نمايشگاه «٢٥ قرن معماري ايران در آثار هنرمندان نقاش»

 

این نمایشگاه از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ (۵ الی ۱۱ مارچ ۲۰۱۶) در  گالری «پُسک»  لندن برگزار شد.

این نمایشگاه با ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ آغاز و با اﺳﺘﻘﺒﺎل ھﻨﺮﻣﻨﺪان از سراﺳﺮ ﮐﺸﻮرروبرو گردید. در نهایت چهل ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ اﺛﺮ در نمایشگاه حضور یافتند.

یادآور می‌شود ارتباط با مدیریت نمایشگاه از طریق سایت نگارخانه فام ( www.faamgallery.com  ) میسر می‌باشد.

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments