مطالب
نمایشگاه گروهی نقاشی "بازگشت"

نمایشگاه گروهی نقاشی "بازگشت"

نمایشگاه گروهی نقاشی "بازگشت"
نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری الهه

در این نمایشگاه نقاشی های هنرمندان ندا پیک آزادی، مرجان خرم، المیرا رسولی راد، مژده سوری، مه سیما شکریان، پدیده فرزان، زهره عباسیان، پرستو مقصود به نمایش شما عزیزان هنر دوست درمی آید که می توانید از پنجشنبه 14 مرداد تا یکشنبه 24 مرداددر ساعات 16 تا 20 به نگارخانه الهه به نشانی: بلوار آفریقا، انتهای خیابان گلفام، خیابان نازنین، بن بست امینی، پلاک 3 مراجعه نمایید .

«چون ز دریا سوی ساحل بازگشت...»
تجربهای چندگانه از نقاشی، گاه در اثری بازنمودی و گاه به صورتی نمادین و در فرمهای تجریدی، تلاشی است که در گالری الهه به نمایش درآمده است. گرچه در نگاه نخست وجوه اشتراک آثار بارز نمینماید، اما تعمق در برخی عناصر در تلاش برای بیان مفهوم رجعت به خویشتنِ خویش و موضوع سرگشتگی انسان معاصر نقطة پیوند آثار را شکل میبخشد. در این آثار دلالتهای چندگانه معنایی در حضور یا غیاب انسان، فضاهای معلق و بیمکانی را ایجاد میکند تا تداعیگر مفهوم بازگشت باشد. این بازگشت، بیآنکه داعیة ایدههای افراطی برای احیای اقتدار گذشته را در سر داشته باشد، موضعی شخصی اختیار میکند. بدین سبب میتوان نوع این بازگشت را در مفهومی فردی جست؛ بازگشتی که حاصل کنکاشی دروننگر است و نه مفهومی عمومی که بیشتر به دستآویزی برای بیان تمجیدهای غلوآمیز و ستایش نظامهای ارزشگذاری هنر روز بدل میشود.
بازگشت به خویشتن در این مجموعه، علاوه بر آنکه از ذهنی شاعرانه برمیخیزد اما به سادگی موضع انتقادی و تیزبینانة خویش را نیز از دست نمیدهد. آثار حاضر گویی مخاطب را در یک بافت درهمتنیده از تجربة زیست مشترک فرا میخوانند و بیاعتنا به برخی اطوارهای کلیشه مآبانة هنر معاصر، تا سرحد توان از پرگوییهای بیمایه میگریزند.

مینا محمدی وکیل ـ مرداد

نمایشگاه گروهی نقاشی

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد