مطالب
نمایشگاه تجربه‌های دیداری در نگارخانه لاله

نمایشگاه تجربه‌های دیداری در نگارخانه لاله

نمایشگاه تجربه‌های دیداری , نگارخانه لاله
نمایشگاه " ارتفاعات فراموشی" جمعه 5 آذر95 در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود.

در این نمایشگاه آثار 10 هنرمند به انتخاب کیوان عسگری در قالب تجربه‌های دیداری ارائه خواهد شد. در بخشی از بیانیه نمایشگاه آمده است:

اثــر هنــری، واقعــه ای اســت کــه از واقعیــت می‌گریزد. ایــن میــل مبهم به خلق کــردن، در مراحــل ظهــور و عبــور از لایه‌های ذخیــره شــده و فرامــوش شــده ذهن می‌گذرد، ضمیر پنهــان را در نوردیده، به حباب محافظش تلنگر زده، از آن می‌رهد و حقیقــت را آشــکار می‌سازد. نتیجــه و فرآینــد ِشــکل گیری اثــر هنــری از پیــش تعییــن شــده نبــوده و از جنبه‌های نهفتــه و بــه فراموشــی ســپرده شــده؛ ادراک حســی، احساســی و رفتــاری، در طــول دوره‌های زندگــی وتجربه هــای زیســتی هــر انســانی (به طــور کاملاً منحصربــه فــرد ) ریشــه و مایــه می‌گیرد و در نهایــت آنچــه در حــوزه  خلاقیــت  و در حیطــه هنرهــای تجســمی و در طــول تاریــخ شــاهد آن بــوده و هســتیم؛ همانــا قــدم گذاشــتن در مســیر شــناخت و درک ماهیــت وجــودی، بــا اســتفاده از عالی‌ترین نــوع ابــزار خودشناســی یعنــی، هنــر می‌باشد؛ کــه ایــن، مهم‌ترین دســت آورد زندگــی هــر انســان بــوده و خواهــد بــود، یعنــی: جســتجو در جهت کشف ماهیــت، موجودیــت و فردیــت انســانی.

در این نمایشگاه آثاری از مرضیه بقایی، هیدا اسحاقی، بصیرا بلبلی، نیلوفر دادرس، آوا زاغی، سپیده کاظمی، سوده کریمی، معصومه مقیمی، افسانه عقیلی و سمانه سمیره به نمایش گذاشته خواهد شد.

این نمایشگاه تا 16 آذر از ساعت 9تا 13 و 14 تا 19 به استثنای ایام تعطیل ادامه خواهد داشت. نگارخانه لاله در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله واقع است.

منبع: هنرآنلاین

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد