مطالب
برگزاری نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان " لارج فرمت "

برگزاری نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان " لارج فرمت "

نمایشگاه گروهی طراحی , نگارخانه فرزاد
برگزاری نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان " لارج فرمت " در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از23 مهر ماه 1395 ساعت 17-20 درنگارخانه فرزاد  واقع در مشهد. بلوار سجاد. گلریز 2. شماره 10 افتتاح می شود و تا 27 مهر دایر خواهد بود.

1

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد