مطالب
انسان و ارزشمندی حیات او

انسان و ارزشمندی حیات او

گلوب موضوعات خشونت، جنگ و جنبش‌های خیابانی را با بهره از تصاویر خبری متعدد در آثار خود نمود می‌دهد. آنچه از مسیر آثار گلوب در می‌یابیم، دغدغه‌ی انسان و ارزشمندی حیات اوست.

جوانی لئون گلوب با جنگ دوم جهانی همزمان شد. حضور در جنگ از سال 1942 تا 1945 تأثیر فراوانی بر سبک و شیوه‌ی او گذاشت. لئون گلوب در سال‌های دهه‌ی 1980 تکنیک ویژه‌ای را ابداع کرد که به جای بوم از پارچه‌ی کتان استفاده می‌کرد. گلوب موضوعات خشونت، جنگ و جنبش‌های خیابانی را با بهره از تصاویر خبری متعدد در آثار خود نمود می‌دهد. آنچه از مسیر آثار گلوب در می‌یابیم، دغدغه‌ی انسان و ارزشمندی حیات اوست. 

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد