خبر 5 سال پیش
چهاردهمین تصویر سال به خط پایان رسید
چهاردهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر شامگاه گذشته ۲۰ اسفدماه با شناخت برگزیدگانش در بخش های مختلف به نقطه پایانی رسید.