مقاله 4 سال پیش
سیر فروش حراج تخصصی خوشنویسی باران در دومین دوره برگزاری حراج
این حراج در دورۀ اول برگزاری خود به کوشش گالری ترانه باران آغاز به کار کرد، در اولین دورۀ خود 66 اثر در آن شرکت داده شد و بخش وسیعی از آثار راه‌یافته به آن آثار قدما از دورۀ صفوی و قاجار بود.
مقاله 4 سال پیش
نخستین حراج تخصصی خوشنویسی باران (مهر 1395) در یک نگاه
تحلیل اقتصادی اولین دوره حراج باران که در مهر ماه 1395 برگزار شد.