تحلیل 9 ماه پیش
آزادی در مرگ
جنگ اول جهانی نه فقط تمامی اروپا را به کام خود کشید که زندگی کوتاه اگون شیله، طراح، نقاش و هنرمند چاپ‌گر اتریشی را نیز به شکلی تراژیک پایان داد. در این طراحی که به سال 1914 و نخستین سال جنگ کشیده شده، پیکره با همین خطوط نازک طراحی شده است.