شب ۲میلیاردی خوشنویسی در دومین حراج باران

در: خوشنویسی 0 نظر

دومین حراج باران با فروش یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون تومان از آثار خوشنویسی و نقاشی‌خط برگزار شد. مشاهده بیشتر

هنرخوشنویسی شناسنامه ملّی ماست

در: خوشنویسی گفتگو 0 نظر

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با علی اشرف صندوق آبادی مشاهده بیشتر

در نسخ و ثلث عیار بسیار بالاتری از ترکیه داریم

در: خوشنویسی گفتگو 0 نظر

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد رضا بنی رضی. مشاهده بیشتر

با سرمایه‌گذاری هنری حیثیت و اعتبار ملی کسب کنیم

در: خوشنویسی نقاشیخط گفتگو 0 نظر

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد امیر احمد فلسفی. مشاهده بیشتر

خوشنویسی هویت ملی و میراث فرهنگی ایران، که باید در نگهداری از آن تلاش بیشتری داشت

در: خوشنویسی گفتگو 0 نظر

گفتگو اختصاصی آرتیبیشن با استاد مجتبی ملک زاده مشاهده بیشتر