علی اکبر صادقی ,زندگی نامه , بیوگرافی , نقاشی
categories: نقاشی

زندگینامه استاد علی اکبر صادقی (قسمت دوم)

زندگینامه اساتاد علی اکبر صادقی تا به امروز از زبان خودشان

:

8 October 2016 | 154672