مبانی طراحی

مبانی طراحی, دیوید لائوری, استیون پن تاک, محمدتقی فرامرزی

مبانی طراحی
نویسنده : دیویدلائور، استیون پن‌تاک

منتشر شده: ۳ شهریور ۱۳۹۸

کتاب مبانی طراحی، مجموعۀ کاملی از اصول طراحی را برای هنرجویان فراهم کرده است. این کتاب در ده فصل، در ابتدا گام‌های اولیۀ فرآیند طراحی را تشریح می‌کند و شیوۀ اندیشیدن، نگریسن و به دستبه کار شدن را  شرح می‌دهد و در ادامه راه‌هایی برای رسیدن به یکپارچگی، شیوه‌های تاکید و نقطۀ کانونی، تناسب و مقیاس‌ها، روش‌های تعادل آفرینی  را در شش فصل به شرح آورده است. سپس در بخش دوم عناصر طراحی را از جمله خط، شکل، الگوها، بافت‌ها، تجسم ژرفاهای فضا، انواع پرسپکتیوها و راه‌های تلقین حرکت، رنگ و نگرش نو به سیر تحول تخته‌رنگ‌ها و مجموعه رنگ‌های نقاشان در طول سده‌های گذشته را بازنمایی می‌کند.

 این کتاب ویراست دوم خود را می‌گذراند و  در ویراست جدید قالب‌های بیان و نقاشی‌های جدید برگرفته از هنرهای محلی نیز به آن افزوده شده است. در فصل‌های 2 و 3 نمونه‌های جدیدی از طراحی گرافیکی، فصل 5 شامل گونه‌ای از بحث در زمینۀ تقارن یا قرینگی در چهرۀ انسان  بیش از ویراست پیش مورد مطالعه قرار گرفته، در فصل 7 این ویراست نمونه‌هایی از خط بی‌روح به‌کاررفته در نقشۀ توپوگرافیکی تا نشان‌دادن پیکاسو در حین طراحی با نور در هوا، تجسم فضا را به کمک طراحی پرسپکتیو در یکی از نقاشی‌های ناتمام لئوناردو و طراحی‌های فرانک لوید رایت برخی از تغییرات جدید این ویراست است که به کتاب افزوده شده است.

 

کتاب مبانی طراحی ترجمه محمدتقی فرامرزی

کتاب مبانی طراحی نوشته دیوید لائور

کتاب مبانی طراحی ترجمه محمد فرامرزی


صفحات : 319
نوع نشر : کتاب
ناشر: لاهیتا