خاندان وراق غزنوی

خاندان وراق صفوی

خاندان وراق غزنوی
نویسنده : کیانوش معتقدی

منتشر شده: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

با بررسی مکاتب کتاب آرایی از سده ی چهارم تا ششم هجری درمی یابیم که هنر کتاب آرایی در شرق ایران بیش از هر زمانی توسعه یافت و در این دوران خراسان و ماوراء النهر عمده ترین پایگاه های فعالیت فرهنگی - هنری کشور بودند و در سایه ی تعامل و تلفیق شیوه های کهن محلی (ساسانی و مانوی) و شیوه های هنری سرزمین های مرکزی در کتب خراسان، از تحولی پیوسته و پویا برخوردار و آثار کم نظیری تدوین یافت.
کتاب حاضر نخستین پژوهش مستقل درباره یکی از تاثیرگذارترین خوشنویسان و مذهبان ایرانی در سده ۵ و ۶ هجری قمری است.

در این پژوهش پس از بررسی شرایط اجتماعی،سیاسی و فرهنگی خراسان بزرگ در سده های آغازین، مراحل تکوین هنر کتاب آرایی، مسئله شکل گیری و شکوفایی خط کوفی پیرآموز با ذکر نمونه های شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است.
در ادامه جایگاه وراقان در کارگاه های سلطنتی و بازار شهر غزنه و تاثیر آنان بر روند توسعه هنرهای خوشنویسی، تذهیب و تجلید بررسی شده است.همچنین فهرستی از مهم ترین وراقان ایرانی فعال در خراسان بزرگ و دلایل ظهور و موفقیت هنرمند برجسته «عثمان وراق غزنوی» ارائه شده است.

از ویژگی های کتاب حاضر تصاویر رنگی با کیفیت منتشر شده از نمونه های مصحف به خط و تذهیب این خاندان زیبایی آفرینست که در بیشتر موارد تاکنون انتشار نیافته اند و الگویی مناسب برای شناخت بیشتر سبک کار این هنرمندان بشمار میآیند. در فصل پایانی نسخه هایی که بعد از روزگار غزنوی و در پایان دوره سلجوقی و تا پیش از حمله مغول تحت تاثیر شیوه کار این خاندان و یا به تقلید از آنها استنساخ شده اند با اطلاعات و تصاویرشان معرفی شده اند. کتاب حاضر منبعی ارزشمند برای مطالعه خط کوفی پیرآموز ایرانی به حساب می‌آید.

قیمت چاپ 1395: 1800 تومان


صفحات : 64
نوع نشر : کتاب
ناشر: پیکره